Põhieesmärk

Oru Kooli põhieesmärgiks on võimaldada õpilastele kooli õppekavale vastavat ja mitmekülgset haridust, õppimist motiveerivas õpikeskkonnas läbi traditsioonilise õpetamismetoodika kõrgelt kvalifitseeritud pedagoogide abiga kooli õppekava alusel.

Kool soovib:
 • aidata kaasa tervikliku maailmapildiga, positiivse ellusuhtumisega ja vastutustundega toimiva isiksuse kujunemisele;
 • tagada lapsevanemate rahulolu laste turvalises õpikeskkonnas, kvaliteetse ja mitmekülgse, laste arengueeldustest lähtuva, õpetuse andmise kaudu;
 • tagada õpilastele haridus, mis oleks kvaliteedilt vastav vabariigi üldhariduskoolides antava haridusega;
 • arendada laste vaba aja sisustamist läbi huviringide.

Eesmärgi saavutamiseks kool
 • tegeleb pidevalt koolisisese arendustööga:
 • keskendub sihikindlale õpetamisele ja õppimisele;
 • töötab välja ühistel väärtustel põhinevad reeglid ja normid;
 • pöörab tähelepanu professionaalsele juhtimisele;
 • loob ja hoiab positiivset mikrokliimat;
 • motiveerib töötajaid ellu viima püstitatud eesmärke;
 • arendab õpilaste, lastevanemate ja õpetajate vahelist koostööd.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt