Huviringid

Prioriteet:

 • Pakkuda võimalust laste vaba aja sisustamiseks ning hoida eemal halbadest mõjudest.

Põhimõte:

 • Laps on aktiivne ka väljaspool kooli.
 • Kõigil on tasuta võimalus pärast tunde osaleda huviringide töös
 • Õpilastel on vaba valik kooli poolt pakutavate huvitegevuste osas

Eesmärgid:

 • Enda tugevate külgede arendamine ja väljatoomine läbi huvitegevuse
 • Positiivsete emotsioonide loomine ja nende rõhutamine
 • Enese „mina” rahuldamine
 • Erinevate koostöövormide arendamine
 • „Spetsialisti” loomine kaasõpilaste silmis
 • Terviklikkuse saavutamine läbi erinevate tegevuste
 • Õppe- ja huvitegevuse eesmärkide ühildamine
 • Naudingu saamine oma tegevusest
 • Tunnustustarbe rahuldamine
 • Vastutustunde arendamine
 • Turvalisusetunde tagamine

Tegevused:

 • Esinemised
 • Näitused
 • Võistused
 • Rakendamine õppetöös
 • Suhtlemine
Instrumendiõpe

Pilliõpetus on suunatud õpilastele, kes soovivad muusikaga rohkem tegeleda kui koolitund  võimaldab. Õpitakse selgeks noodid ja pillimäng, arendatakse loovust.

Klaveriõpe-  Klaveritunnis mängitakse noodist erinevaid muusikapalasid. Õpilasel peab olema võimalus kodus harjutamiseks. Tunni aeg kokkuleppel ringijuhendajaga
Klaveriõpe 1. klassile- reedel 4. tund.
Klaveriõpe 2. klassile- kolmapäeviti 5. tund
Klaveriõpe 3. klassile- teisipäeviti 6. tund
Klaveriõpe 4.- 5. klassile- teisipäeviti 7. tund
Klaveriõpe 5. klassile- neljapäeviti 7. tund.
Juhendaja Eneken Viitmaa 

Kitarriõpe- kolmapäeviti alates 13.30. Juhendaja Ivar Malmet.

Kunstiring

Kunstiringi eesmärgiks on arendada õpilases loovust ning käelist tegevust. Tehakse palju keraamikat, maalitakse, dekoreeritakse taaskasutatavaid esemeid jne.
Ringi on oodatud 1.—9. klassi õpilased.  
Esmaspäeval kell 13.30. 
Teisipäeval ja kolmapäeval kell 14.30. 
Juhendaja Aive Nõupuu 
 

Laskering
On suunatud 6. - 9. klassi õpilastele. Täpne aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja Andres Kampmann.
Loovtööring
Tutvutakse teadustööga. Mis on teadus ja pseudoteadus. Kuidas eristada teaduslikke artikleid populaarteaduslikest. Milline on usaldusväärne allikas. Samuti tutvutakse loovtöö koostamise juhendiga. 
Huviring on mõeldud 7. - 8. klassi õpilastele. Toimub teisipäeviti algusega 14.30.
Juhendaja Heili Lukas.
 
Metallehistöö

Õpime käsitsema metalli. Huviringis proovime valmistada kuningketti, kuhiksõlge, Elly aumärki jne. Vääname, painutame, teeme märke metalli peale. 
Tegevus on suunatud 5. - 9. klassi õpilastele. 
Ringitund toimub esmaspäeviti kell 14.30.
Palume huviringi registreeruda Oru Kooli huvijuhi juures 
Juhendaja Maarja Koppelmaa 
 

Muusikaring

Huviringis tegeletakse põhiliselt laulmise ja pillimänguga (väikekannel, plokkflööt, rütmipillid) ning õpitakse tundma noodikirja.  Arendatakse esinemisjulgust  ja koosmusitseerimise oskust.
1. klassi muusikaring - neljapäeviti 5. tund 
2. klassi muusikaring - esmaspäeviti 5. tund
3. klassi muusikaring - esmaspäeviti 6. tund
4. klassi muusikaring - reedeti 5. tund
6.-9 klassi laulmine / muusikaring - teisipäeviti 8. tund  
Solistid- neljapäeviti 6. tund

Puutööring

Õpitakse valmistama ning viimistlema mitmesuguseid puidust esemeid. Restaureeritakse kodus vajaminevaid tarbeesemeid, valmistatakse puidust erinevaid tooteid ja mänguasju.  Õpitakse kasutama käsitööriistu  puidust esemete valmistamiseks ja kasutatakse ka elektrilisi  töövahendeid.

Kellele ja millal?

Ringis saavad osaleda kõik soovijad 1.-9. klassini.

Puutöö toimub teisipäeviti:
1. - 3. klass algusega 14.30.
4. - 9. klass algusega 15.15.

Juhendaja Ülle Kübarsepp.

 

Sportmängud

Huvitegevuse eesmärk on tekitada huvi liikumise vastu, anda sportmängude tehnika algteadmisi, õpetada meeskonnas tegutsemist ning anda positiivseid emotsioone.

Arvestades kollektiivse mängulise tegevuse iseärasusi ning mängijate kõrgendatud emotsionaalsust, lahendatakse sportmängude kaudu hulga kasvatuslikke ülesandeid.

Peatähelepanu pööratakse siin  õige liikumis- ja pallikäsitsustehnika omandamisele koos mõttetegevuse  arendamisega.

1.—2. klass kolmapäeval kell 15.15.  
3.—4. klass teisipäeval kell 15.15.  
5. —6. klass esmaspäeval kell 15.00   
7.—9. klass neljapäeval kell 16.00 ja reedel kell 15.15 
Grupi maksimaalne suurus 20 õpilast. 
Juhendaja Renno Silde 

STEM huviring!

Reaalainetega seotud oskuste ja teadmiste praktiline rakendamine. Kuidas töötab robotkäsi? Kui kõrge torni saab ehitada topsidest ja jäätisepulkadest? Kui suurt raskust kannab spagettidest ehitatud sild? Uurime üheskoos ja  katsetame.  
Sihtgrupiks 1.—2. klass.
Tegevus toimub reedeti, algusega 12.35. 
Juhendaja Mari Vahter. 

Taaskasutusring
Suunatud 1. klassi õpilastele. Läbi käelise tegevuse õpime väärtustama taaskasutust ning nägema, mida põnevat on võimalik kasutatud esemetest teha, kuidas neile uus elu anda.  
Palume registreeruda 1. klassi õpetaja juures. Huviring toimub esmaspäeviti kell 12.30. 
Juhendaja Maarja Koppelmaa 
Tantsuring

Tantsuringi eesmärgiks on arendada lastes rütmitunnet, õiget kehahoidu, õppida erinevaid tantsusamme ning rahvatantse. Õpime ja mängime mitmesuguseid laulumänge. Soovime osaleda nii kooli kui ka maakondlikel üritustel ning tantsupeol.

Kellele ja millal?
2. - 5. klassi õpilased teisipäeviti 14.30.
Juhendaja Ruth Kampmann.

Tutvumine inseneeriaga
Huviringi eesmärgiks on inseneeria valdkonna ja sellega seonduvate elukutsete tutvustamine. Seda tehakse praktiliste ülesannete lahendamise kaudu, sarnaselt telesaatele Rakett 69. Samuti eelduste loomine edasiõppimiseks inseneeria valdkonnas.
Tegevus on mõeldud 5. - 9. klassi õpilastele.
Ringitund toimub teisipäeviti, algusega 15.15.
Juhendaja Margit Kiivit.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt